Saga (Spira mirabilis), 2013

Miami Beach 2014
kamel mennour
Installation
Installation (32 elements)
Alicja Kwade Saga (Spira mirabilis), 2013 Installation (32 elements) Mixed media 260 x 600 x 600 cm View of the exhibition "Gegenwartsdauer", kamel mennour, Paris, 2013 © Alicja Kwade Photo. Fabrice Seixas Courtesy the artist and kamel mennour, Paris