Young Shepherd, 2014

Hong Kong 2015
Chambers Fine Art
Oil on canvas
GAMA Young Shepherd, 2014 Oil on canvas 200 x 180 x 5 cm