Bone, 2009

Hong Kong 2015
Pace Gallery
Porcelain
Liu Jianhua Bone, 2009 Porcelain 12 x 182 x 10 cm © Liu Jianhua, courtesy Pace Beijing