Verwundetentransport im Houthulster Wald, 1924

Basel 2015
Jörg Maass Kunsthandel
Otto Dix Verwundetentransport im Houthulster Wald, 1924 Etching, aquatint and drypoint 196 x 257 mm (355 x 466 mm) Karsch 116 a (of b)