Wave, 2016

Miami Beach 2016
kamel mennour
Installation
In situ. Elements of reclaimed wooden furniture
0
View of the exhibition “Tadashi Kawamata. Under the Water-Metz”, Centre Pompidou-Metz, Metz, 2016 © Tadashi Kawamata Photo. Fabrice Seixas & archives kamel mennour Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London